21985
20148
44664
24129
28.01 - konkurs Faunlora #2 (świstoklik) 30.01 - konkurs z Quidditcha (świstoklik)  01.02 - Zabawy Prefektów  02.02 - Magiczne Odliczanie  08.02 - realizacja listy zakupów (świstoklik)  
Dekrety Inkwizytora Szkoły

Dekret §14 "Plany nauczania"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy profesor jest zobowiązany do przesłania programu nauczania składającego się z ośmiu jednostek lekcyjnych w klasie I oraz szesnastu jednostek lekcyjnych w klasie II. Za wywiązanie się z obowiązku przyznawane są 4 punkty do Rankingu Nauczycieli. Jeżeli plan nauczania zostanie przesłany po terminie profesor zostanie ukarany -3 punktami do Rankingu Nauczania.


Dekret §13 "Dodatkowe zajęcia"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy nauczyciele ma prawo aby zorganizować dodatkowe zajęcia, za które otrzyma 3 punkty do Rankingu Nauczycieli (punkty za jednostkę lekcyjną). Nie należy mylić tego z weekendowymi kursami. Dodatkowe zajęcia to na przykład Klub Pojedynków, Treningi Quidditcha czy też przeróżne koła zainteresowań. 

 


Dekret §12 "Weekendowe kursy"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Weekendowe kursy są organizowane w naszej Akademii od XXXII roku szkolnego. Spotkania są organizowane w soboty, trwają trzy tygodnie. Każdy profesor za przeprowadzenie takiej dodatkowej lekcji otrzymuje 3 punkty do Rankingu Nauczycieli, dzięki czemu za cały cykl zajęć ma możliwość zdobycia 9 punktów do Rankingu Nauczycieli. 

Nauczyciele uczęszczający na zajęcia, którzy będą brać w nich aktywny udział otrzymają 1 punkt do Rankingu Nauczycieli za dane spotkanie. 


Dekret §11 "Szkolna Gazetka "Newsville""
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy uczeń i profesor, który aktywnie działa na rzecz tworzenia gazetki szkolnej "Newsville" zostanie nagrodzony. Poniżej został zamieszczony schemat punktacji:

 • Profesor, który będzie penił funkcję Redaktora Naczelnego Gazetki zostanie nagrodzony 5-15 punktami do Rankingu Nauczycieli. Jest to zależne od liczby wydanych gazetek w roku szkolny.
 • Profesorzy, którzy będą pełnić funkcję Redaktorów zostaną nagrodzeni od 1 do 3 punktów za każdy artykuł. Uczniowie będą nagradzani według uznania przez Redaktora Naczelnego.

Dekret §10 "Olimpiady"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy profesor, który zorganizuje olimpiadę tematyczną z własnego lub innego przedmiotu otrzyma gratyfikacje. Poniżej został zamieszczony schemat punktacji:

 • Olimpiada Szkolna (I etap) +4 punkty do Rankingu Nauczycieli;
 • Olimpiada Szkolna (II etapy) +6 punktów do Rankingu Nauczycieli;
 • Olimpiada Międzyszkolna (I etap) +7 punktów do Rankingu Nauczycieli;
 • Olimpiada Międzyszkolna (II etap) +10 punktów do Rankingu Nauczycieli;
 • Olimpiada Międzyszkolna (III etap) +12 punktów do Rankingu Nauczycieli.

Dekret §9 "Konkursy & Zabawy"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy profesor jest zobowiązany do zorganizowania minimum jednego konkursu ze swojego przedmiotu na stronie szkoły, przyznawana jest za to nagroda w postaci 3 punktów do Rankingu Nauczycieli. Za wykonanie takiego zadania profesor zobowiązany jest przydzielić uczniowi punkty oraz galeony. Dodatkowo pomoc przy zabawach organizowanych na chacie również będzie punktowana (od 3 do 5 punktów). 

Natomiast za branie w konkursie czy zabawie na chacie można otrzymać od 1 do 2 punktów do Rankingu Nauczycieli.

 


Dekret §8 "Happy Rames"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zrealizowania przynajmniej raz w ciągu roku tej zabawy. Profesor, który podejmie się zorganizowania zabawy Happy Rames zostanie nagrodzony +2 punktami do Rankingu Nauczycieli. Jednak gdy nauczyciel zadeklaruje się, że przygotuje zabawę, a później się na niej nie pojawi zostanie ukarany -2 punktami do Rankingu Nauczycieli.

Osoba biorąca udział w Happy Rames może otrzymać 1 punkt do Rankingu Nauczycieli za 40 galeonów zdobytych podczas zabawy. 

 


Dekret §7 "Opiekunowie Domów"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy Opiekun Domu zobowiązany jest do zorganizowania minimum jednego spotkania domu, na którym wybierze kandydatów na prefektów domu oraz prefekta naczelnego. Spotkanie powinno zostać przeprowadzone podczas pierwszego tygodnia nauki w danym semestrze. Punktacja jest inna dla opiekuna głównego oraz opiekuna pomocniczego. Poniżej został zamieszczony schemat punktacji:

 • za wywiązanie się z obowiązku (opiekun główny) profesor zostanie nagrodzony +5 punktami do Rankingu Nauczycieli;
 • za wywiązanie się z obowiązku (opiekun pomocniczy) profesor zostanie nagrodzony +3 punktami do Rankingu Nauczycieli;
 • za niewywiązanie się z obowiązku (opiekun główny) profesor zostanie ukarany -5 punktami do Rankingu Nauczycieli;
 • za niewywiązanie się z obowiązku (opiekun pomocniczy) profesor zostanie ukarany -3 punktami do Rankingu Nauczycieli.

Dekret §6 "Obecność na szkolnych uroczystościach"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy profesor zobowiązany jest do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez szkolną społeczność. Zaleca się to robić na nicku profesorskim. Poniżej został zamieszczony schemat punktacji. Za wywiązanie się z obowiązku profesor otrzymuje +2 punkty do Rankingu Nauczycieli. 

 


Dekret §5 "Rada Pedagogiczna"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy profesor zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w każdej radzie pedagogicznej. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może się pojawić na tym spotkaniu jest proszony o kontakt z dyrekcją. Poniżej został zamieszczony schemat punktacji:

 • za wywiązanie się z obowiązku profesor otrzymuje +2 punkty do Rankingu Nauczycieli;
 • za nieobecność usprawiedliwioną profesor otrzymuje +0 punktów do Rankingu Nauczycieli;
 • za niewywiązanie się z obowiązku bez usprawiedliwienia profesor zostanie ukarany -2 punktami do Rankingu Nauczycieli.

Dekret §4 "Odrabianie zajęć"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy profesor zobowiązany jest do poinformowania któregoś z członków dyrekcji o swojej nieobecności minimum 30 minut przed lekcją. Za niewywiązanie się z obowiązku profesor zostanie ukarany -3 punktami do Rankingu Nauczycieli. Profesor jest również zobowiązany do ustalenia z dyrekcją terminu odrobienia zajęć, a następnie zamieszczenie na stronie newsa wiążącego. 


Dekret §3 "Zastępstwa"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy profesor za przeprowadzenie zastępstwa otrzymuje dodatkowe punkty. W głównej mierze preferuje się to w pierwszej klasie. Zastępstwa w klasie II muszą zostać zapowiedziane z większym wyprzedzeniem co wiąże się również z dodaniem newsa z taką informacją. System punktacji znajduje się poniżej:

 • za przeprowadzenie zastępstwa profesor zostaje nagrodzony +3 punktami do Rankingu Nauczycieli 
 • za przeprowadzenie zastępstwa oraz wstawienie dziennika z lekcji w dniu zastępstwa profesor zostaje nagrodzony dodatkowymi +2 punktami do Rankingu Nauczycieli

 


Dekret §2 "Dzienniki lekcyjne"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy profesor zobowiązany jest do uzupełniania dzienników lekcyjnych swojego przedmiotu na bieżąco wraz z zamieszczeniem linku z lekcji w postaci logu. Na dodanie dziennika profesor ma 3 dni od momentu przeprowadzenia zajęć - licząc bez dnia, w którym odbyło się spotkanie. Jeśli dana klasa jest nieobecna na zajęciach, profesor dodaje dziennik z adnotacją "oddział nieobecny", otrzymuje wtedy standardowo punkty za dodanie dziennika. Poniżej został zamieszczony spis punktów, które można otrzymać. Oto on:

 • Za dodanie dziennika lekcyjnego wraz z logiem z zajęć profesor zostanie nagrodzony +3 punktami do Rankingu Nauczycieli.
 • Za niewywiązanie się z obowiązku profesor zostanie ukarany -3 punktami w Rankingu Nauczycieli.
 • W przypadku, gdy profesor przez kolejny tydzień nie uzupełni brakującego dziennika lekcyjnego ponownie otrzyma -3 punkty do Rankingu Nauczycieli. 
 • Dziennik lekcyjny wraz z logiem z zajęć dodany do trzech dni po terminie wiąże się z odjęciem jednego punktu w Rankingu Nauczycieli. 

Dekret §1 "Wizytacje"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy profesor w ciągu roku szkolnego będzie wizytowany przez Dyrekcję Akademii Magii Ramesville. W przypadku niezaliczenia wizytacji odbędzie się wizytacja poprawkowa. Aby zaliczyć wizytację profesor musi uzyskać minimum 70% oceny. Ocena z wizytacji będzie adekwatna do niżej wymienionego schematu:

 • Punktualność: 0-1
 • Przestrzeganie regulaminu: 0-1
 • Atrakcyjność lekcji: 0-2
 • Przygotowanie profesora do zajęć: 0-2
 • Sprawiedliwe punktowanie: 0-1
 • Panowanie nad uczniami: 0-1
 • Sposób przekazania wiedzy: 0-2
 • Ocena uczniów: 0-3
 • Ocena Inkwizytora: 0-3

Wszystkie punkty za wizytacje zostaną dodane do Rankingu Nauczycieli w ostatnim tygodniu nauki. Wizytacje będą trwały przez trzy tygodnie, a oceniany nauczyciel zostanie poinformowany o tym przed lekcją. Łącznie można zdobyć 16 punktów, aby zaliczyć wizytację należy uzyskać 11 punktów.
< Powrót

Moduł Inkwizycji by Shado Ackerly