6604
15650
9835
21210
Zapisy na XLIV rok szkolny są OTWARTE. Zapraszamy!
Dekrety Inkwizytora Szkoły

Dekret §13 "Plany nauczania"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy profesor ma obowiązek nadesłać program nauczania swojego przedmiotu dla klasy I (8 tematów) i klasy II (16 tematów). W planie powinien być uwzględniony sprawdzian dla pierwszorocznych i egzamin dla drugoklasistów. Nauczyciel ma prawo do wprowadzania zmian w swoim planie nauczania, jednak nie później niż dzień przed inauguracją roku szkolnego. Za wywiązanie się z obowiązku nadesłania programu nauczania w terminie, profesor otrzymuje +4 punkty, natomiast za zaniedbanie lub przesłanie po terminie, zostaje mu przyznana kara do -4 punktów.


Dekret §12 "Dodatkowe zajęcia"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy stażysta i nauczyciel ma prawo do zorganizowania dodatkowych zajęć traktujących o wybranej tematyce z uniwersum potterowskiego. Nie należy tego mylić z kursami weekendowymi, do spotkań pozalekcyjnych można zaliczyć np. treningi quidditcha czy koła zainteresowań. Chęć wprowadzenia takich zajęć do planu należy zgłosić Dyrekcji, jeśli znajdzie się przynajmniej 5 chętnych uczniów/stażystów/nauczycieli chętnych brać aktywny udział. Za zorganizowanie takich zajęć prowadzący może otrzymać +60 punktów/galeonów (uczeń), +2 Kryształy/80 galeonów (stażysta) lub +3 punkty/120 galeonów (nauczyciel).


Dekret §11 "Weekendowe kursy"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Weekendowe kursy są organizowane w soboty od drugiego do przedostatniego tygodnia roku szkolnego (wyłączając z tego okresu Tydzień Zabaw lub inny weekend wyznaczony przez Dyrekcję). Kurs może zostać zorganizowany zarówno przez chętnego ucznia, jak i stażystę czy profesora. W zależności od liczby zgłoszeń i zapotrzebowania kurs może mieć formę trzech lub sześciu spotkań. Istnieje także możliwość zorganizowania spotkań w niedzielę. Kursy weekendowe nie są obowiązkowe, a za udział w nich są przewidziane gratyfikacje w postaci punktów i galeonów oraz pamiątkowy dyplom na koniec roku szkolnego.

Osoba chętna do przeprowadzenia weekendowego kursu jest zobowiązana do wypełnienia formularza zgłoszeniowego udostępnionego na początku semestru, w którym poda informacje na temat zajęć (nazwa kursu, omawiane zagadnienia); zgłoszenia są przyjmowane do końca pierwszego tygodnia nauki. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag co do treści kursu. Za zorganizowanie jednego spotkania w ramach kursów są przewidziane gratyfikacje w zależności od zajmowanego stanowiska:

 • uczeń: +60 punktów/galeonów;
 • stażysta: +2 Kryształy/80 galeonów;
 • profesor: +3 punkty/120 galeonów.

Po zakończeniu cyklu zajęć prowadzący ma tydzień czasu na dodanie podsumowania kursu w newsie na stronie szkoły. Za uczestnictwo w jednym spotkaniu w ramach jakiegokolwiek kursu również zostały wyznaczone szczegółowe gratyfikacje, a mianowicie maksymalna liczba jest uzależniona od zajmowanego stanowiska:

 • uczeń: +40 punktów/galeonów;
 • stażysta: +1 Kryształ/40 galeonów;
 • profesor: +1 punkt/40 galeonów.

Dekret §10 "Szkolna Gazetka „Newsville”"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy członek społeczności AM Ramesville może ubiegać się o stanowisko redaktora w szkolnej gazetce „Newsville”. Redaktorem Naczelnym może zostać stażysta lub nauczyciel wykładający w Akademii. Za zaangażowanie i aktywny udział we współtworzeniu gazetki można dostać:

 • Redaktor Naczelny - za zorganizowanie zebrania na początku roku szkolnego +1 punkt/+1 Kryształ, a za każde wydanie +4 punkty/+3 Kryształy;
 • Redaktor (nauczyciel) - za wysłanie artykułu w terminie 1-3 punkty oraz 40 galeonów;
 • Redaktor (stażysta) - za oddanie artykułu w terminie 1-2 Kryształy oraz 40 galeonów;
 • Redaktor (uczeń) - za nadesłanie artykułu można otrzymać 40 punktów i galeonów.

W zależności od nakładu pracy włożonego w przygotowanie artykułu Redaktor Naczelny może dodać/odjąć 20 punktów/galeonów. W razie, gdy tekst został przygotowany we współpracy z kimś innym, wynagrodzenie jest dzielone pomiędzy każdego Redaktora.


Dekret §9 "Organizacja olimpiad"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Nauczyciel, który zorganizuje olimpiadę tematyczną z własnego lub innego przedmiotu może otrzymać gratyfikację w wysokości:

 • +4 punktów - za zorganizowanie jednoetapowej olimpiady szkolnej;
 • +6 punktów - za zorganizowanie dwuetapowej olimpiady szkolnej;
 • +7 punktów - za zorganizowanie jednoetapowej olimpiady międzyszkolnej;
 • +10 punktów - za zorganizowanie dwuetapowej olimpiady międzyszkolnej;
 • +12 punktów - za zorganizowanie trzyetapowej olimpiady międzyszkolnej.

Dekret §8 "Konkursy i wydarzenia na czacie"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy profesor jest zobowiązany do zorganizowania przynajmniej jednego konkursu ze swojego przedmiotu na stronie szkoły, za co może dostać nagrodę w postaci +2 punktów (80 galeonów). Za udział w zabawie można uczniowi przyznać nie więcej niż 40 punktów i galeonów, natomiast stażystom i nauczycielom przyznaje się wyłącznie galeony (które są następnie przeliczane na odpowiednią liczbę punktów przez Opiekunów Stażystów i Nauczycieli).

Podczas wydarzeń organizowanych na czacie również obowiązuje limit 40 punktów i galeonów (na jedną atrakcję, np. jedną zabawę czy stosowanie klimatu) na jednego uczestnika (dotyczy to wyłącznie uczniów, nauczyciele zdobywają tylko galeony, które następnie są przeliczane na odpowiednią liczbę punktów do Rankingu Nauczycieli). Organizator, zależnie od formy zabawy czy wydarzenia może zostać nagrodzony w następujący sposób za jedną zabawę:

 • uczeń: 60 punktów/60 galeonów;
 • stażysta: 2 Kryształy/80 galeonów;
 • profesor: 3 punkty/120 galeonów.

W przypadku zorganizowania wydarzenia na czacie, które składałoby się z kilku zabaw, liczba punktów zostanie powielona o tyle, ile konkursów zostało zorganizowanych. W przypadku współpracy dwóch organizatorów (jedną zabawę przygotowują dwie lub więcej osób) suma punktów zostaje dzielona pomiędzy nich po równo.


Dekret §7 "Happy Rames"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy nauczyciel w ciągu roku szkolnego ma obowiązek zorganizować chociaż raz zabawę Happy Rames po zajęciach. Za wywiązanie z tego zadania zostanie nagrodzony +1 punkt, natomiast za zaniedbanie (zapisanie się na dany termin i nieusprawiedliwione niepojawienie się) zostanie ukarany -1 punktem. Prawo do organizacji HR mają także prefekci oraz stażyści. Nauczyciel biorący udział w zabawie Happy Rames otrzymuje galeony, które później przeliczane są na punkty.


Dekret §6 "Opiekunowie domów"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdym domem zajmuje się dwóch opiekunów: główny i pomocniczy. Przynajmniej jeden z nich powinien być obecny w dormitorium, by służyć uczniom pomocą. Ich wywiązywanie się z tego obowiązku będzie wyrywkowo sprawdzane przez Dyrekcję w ciągu całego roku szkolnego. Opiekunowie są zobowiązani do zorganizowania w pierwszym tygodniu roku szkolnego spotkania domu, podczas którego zostaną wybrani kandydaci na prefekta domu oraz prefekta naczelnego. W zależności od zajmowanego stanowiska można zdobyć:

 • opiekun główny: +5 punktów za wywiązywanie się ze swoich obowiązków lub -5 punktów za ich zaniedbywanie;
 • opiekun pomocniczy: +3 punkty za realizowanie wyznaczonych zadań lub -3 punkty za niedostosowywanie się do zasad.

W razie zastrzeżeń co do pracy Opiekuna Dyrekcja może przyznać mniejszą liczbę punktów.


Dekret §5 "Obecność na szkolnych uroczystościach"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy profesor jest zobowiązany do uczestnictwa w szkolnych wydarzeniach. Podczas uroczystości zaleca się obecność na nicku profesorskim. Za wywiązanie się z tego obowiązku nauczyciel może otrzymać +1 punkt.


Dekret §4 "Rada pedagogiczna"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy nauczyciel jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w każdym posiedzeniu kadry pedagogicznej. W razie niemożności stawienia się na wyznaczonym spotkaniu, profesor jest zobowiązany poinformować o tym Dyrekcją drogą mailową lub w sposób bezpośredni (np. na czacie). Nauczyciel może zdobyć:

 • +1 punkty - jeśli pojawi się na radzie i będzie w niej brał aktywny udział;
 • 0 punktów - jeśli nie pojawi się na posiedzeniu, ale usprawiedliwi swoją nieobecność;
 • -1 punkty - jeśli nie będzie obecny na spotkaniu i nie usprawiedliwi swojej nieobecności.

Dekret §3 "Zastępstwa i odrabianie zajęć"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Nauczyciel jest zobowiązany poinformować Dyrekcję o planowanej nieobecności nie później niż dwie godziny przed planowanymi zajęciami (za przekroczenie tego progu lub niepowiadomienie Dyrekcji w żaden sposób przyznawana jest kara w wysokości -3 punktów), a wówczas inny profesor może przejąć zastępstwo (co jest preferowane w klasie I, w przypadku drugoklasistów należy dodać wcześniej odpowiedniego newsa). Profesor, który był nieobecny, jest zobowiązany w przeciągu dwóch najbliższych tygodni odrobić tę nieobecność. Za przeprowadzenie zastępstwa nauczyciel zostaje nagrodzony +2 punktami.


Dekret §2 "Dzienniki lekcyjne"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Każdy nauczyciel jest zobowiązany uzupełnić dziennik w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia zajęć. W notatce powinien znaleźć się log z lekcji. W przypadku nieobecności klasy, nauczyciel i tak jest zobowiązany dodać wpis, dopisując, że oddział był nieobecny. Za dodanie dziennika lekcyjnego można otrzymać:

 • +3 punkty - za dodanie kompletnego dziennika lekcyjnego w terminie;
 • 0 punktów - za dodanie kompletnego dziennika lekcyjnego po terminie (max. jeden dzień);
 • -2 punkty - za niewywiązanie się z obowiązku uzupełnienia dziennika; z każdym tygodniem, gdy profesor zaniedbuje to zobowiązanie, kara jest dodawana ponownie.

Dekret §1 "Wizytacje"
Dodał inkwizytor Dyrekcja AMR

Profesorowie w Akademii Magii Ramesville są poddawani wizytacjom, za które odpowiada wyznaczony przez Dyrekcję Inkwizytor. Sprawdzanie lekcji rozpoczyna się w trzecim tygodniu roku szkolnego i trwa do przedostatniego tygodnia. O zamiarze przeprowadzenia wizytacji nauczyciel jest informowany przed rozpoczęciem zajęć. Aby pomyślnie zaliczyć wizytację, należy uzyskać min. 70% oceny (tj. 14 punktów na 20 możliwych). W razie niepomyślnego wyniku, możliwa jest jedna wizytacja poprawkowa. Punkty uzyskane podczas wizytacji są wliczane do Rankingu Nauczycieli. Podczas wizytacji profesor będzie oceniany według poniższych kryteriów:

 • Punktualność (0-1);
 • Przestrzeganie regulaminu (0-1);
 • Atrakcyjność lekcji (0-3);
 • Stosowanie klimatu (0-2);
 • Przygotowanie profesora do zajęć (0-2);
 • Sprawiedliwe punktowanie (0-2);
 • Panowanie nad uczniami (0-1);
 • Sposób przekazywania wiedzy (0-2);
 • Ocena uczniów (0-3);
 • Ocena Inkwizytora (0-3).

 
< Powrót

Moduł Inkwizycji by Shado Ackerly