6604
15650
9835
21210
Zapisy na XLIV rok szkolny są OTWARTE. Zapraszamy!
Statut Akademii


§1 WSTĘP

 1. Pełna nazwa placówki: Akademia Magii Ramesville. Dozwolony skrót - Ramesville, Rames, AMR lub AM Ramesville.
 2. Adres uczelni: www.ramesville.pl
 3. Ramesville jest placówką, która dobrowolnie zrzesza fanów twórczości J.K. Rowling i "Harry'ego Pottera". Strona ta jest całkowicie darmowa i nikt nie pobiera za to korzyści majątkowych.
 4. Program nauczania jest przeznaczony na 2 lata szkolne (czyli 6 miesięcy).
 5. Osoba, która została przyjęta w poczet uczniów, nauczycieli lub pracowników Ramesville, powinna aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i dbać o jej dobre imię.
 6. Statut jest najważniejszym dokumentem prawnym w szkole. Każdy inny dokument musi być z nim zgodny.
 7. Wszelkie łamanie niniejszego statutu będzie karane.


§2 POKOJE CZATOWE

 1. Są oficjalnymi pomieszczeniami Akademii, wizytówką szkoły - w związku z tym od osób w nich przebywających wymagane jest przestrzeganie zasad kultury osobistej.
 2. Są własnością dyrekcji szkoły.
 3. Status właścicieli wszystkich pokojów mają dyrektorzy Akademii.
 4. Status półoperatorów wielkiej sali mają wszyscy nauczyciele, prefekci naczelni i pracownicy szkoły.
 5. Półoperatorami sal lekcyjnych są tylko nauczyciele, którzy prowadzą w danej klasie zajęcia.
 6. Pełnymi operatorami dormitoriów są opiekunowie danego domu, a półoperatorami są: prefekt naczelny wywodzący się z danego domu, prefekt domu oraz kapitan drużyny Quidditcha.
 

§3 RADY PEDAGOGICZNE

 1. Mają na celu ustalenie wszelkich wymagających tego kwestii lub przekazanie informacji kadrze pedagogicznej oraz podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów lub skreślenia ucznia z listy uczniów.
 2. Są spotkaniami poufnymi. To, co się na nich dzieje nie może zostać przekazane osobom postronnym ani w formie dosłownej (log) ani parafrazując (opowiadając) bez wyraźnej zgody dyrekcji.
 3. W radach pedagogicznych bierze udział dyrekcja i wszyscy nauczyciele uczący w szkole oraz w wyjątkowych sytuacjach prefekci naczelni.
 4. Konferencje ciała pedagogicznego odbywają się dwa razy w ciągu roku szkolnego
  (w nadzwyczajnych okolicznościach dyrekcja może zwołać radę pedagogiczną w dowolnym momencie).


§4 DYREKCJA

 1. Tworzy i spisuje prawa powstałe podczas rad pedagogicznych.
 2. Przyjmuje oraz zwalnia nauczycieli, pracowników oraz uczniów.
 3. Ustala oraz zmienia plan lekcji.
 4. Kontroluje punktację rankingu domów, sprawdzając wiarygodność dodanych punktów.
 5. Ma obowiązek zwoływać rady pedagogiczne.
 6. Realizuje uchwały rady pedagogicznej.
 7. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów końcowych.
 8. Decyduje o przyznawaniu nagród oraz kar członkom społeczności szkolnej.
 9. Może skreślić ucznia z listy na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 10. Dyrektor główny kieruje pracą kadry pedagogicznej jako jej przewodniczący.
 11. Wicedyrektorzy pomagają dyrektorowi w zarządzaniu placówką.
 12. Dyrektor główny powołuje i odwołuje wicedyrektorów.
 13. Dyrektor szkoły jest kierownikiem dla zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników.

 

§5 ZARZĄD AMR

 1. Wizytuje lekcje, na których wykładają profesorowie.
 2. Ma obowiązek dodać sprawozdanie z wizytacji maksymalnie do siedmiu dni (licząc od dnia, w którym wizytował zajęcia).
 3. Ma obowiązek dodać lub odjąć odpowiednią ilość punktów za wizytację do Rankingu Nauczyciela.
 4. Ma obowiązek dokonania kontroli u każdego nauczyciela minimum raz w roku szkolnym.
 5. Ma obowiązek dodawania dekretów w Inkwizycji na stronie szkoły. 
 6. Nie może nadużywać swojej władzy.

 

§6 PROFESOROWIE AKADEMII

 1. Mają za zadanie nauczać w szkole oraz wykonywać wszystkie podjęte przez siebie zadania.
 2. Mają obowiązek przyznawać uczniom punkty do rankingu domów oraz wystawiać im oceny.
 3. Mają obowiązek oceniać ucznia sprawiedliwie i bezstronnie. Zobowiązani są także przedstawić punktację i ilość punktów zdobytych przez ucznia w każdej pracy. Mogą, ale nie mają obowiązku informować go o popełnionych błędach.
 4. Nie mają obowiązku udzielać korepetycji uczniowi, który był nieobecny na zajęciach.
 5. Powinni być zawsze przygotowani do swojej pracy.
 6. Mają obowiązek dodać wpis do dziennika oraz oceny do trzech dni od daty przeprowadzenia lekcji.
 7. Są zobowiązani uprzedzić dyrekcję o swojej nieobecności. Nieobecności nieusprawiedliwione będą skutkowały ujemnymi punktami do Rankingu Nauczycieli, a jeżeli to się powtórzy, wydaleniem ze szkoły.
 8. Mają obowiązek wykonywać wszystkie polecenia członków dyrekcji.
 9. Są zobowiązani uczestniczyć we wszystkich radach pedagogicznych organizowanych przez dyrekcję, a w razie nieobecności poinformować o tym dyrekcję.
 10. Mają prawo dawać szlabany.
 11. Mają obowiązek przeprowadzić co najmniej jeden sprawdzian w ciągu roku szkolnego (który zapowiedzą z tygodniowym wyprzedzeniem).
 12. Mają prawo ustalać swoje zasady zachowania na lekcji (w granicach ogólnoprzyjętych norm).
 13. Mają prawo wyprosić z sali lekcyjnej osoby spoza społeczności Ramesville lub niezapisane na ich przedmiot (łącznie z innymi nauczycielami).
 14. Mają prawo ubiegać się o funkcję opiekuna domu.
 15. Mają prawo brać udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły.
 16. Mają prawo złożyć do dyrekcji skargę na innego członka społeczności Akademii Magii Ramesville.
 17. Mają obowiązek posiadać stały nick w serwisie polfan.pl.
 18. Mają obowiązek prowadzić zajęcia na nicku z przedrostkiem "prof".
 19. Mają obowiązek wykazywać postawę godną profesora Akademii. Zabrania się jakichkolwiek wyzwisk, sprzeczek na czacie ogólnym. Grozi za to zwolnienie z Akademii.
 20. Nauczyciel, który otrzyma notę -10 pkt w rankingu nauczycieli (RN) zostanie zwolniony z Akademii Magii Ramesville.
 21. Nauczycielowi zabrania się podawania hasła do panelu nauczyciela osobom postronnym. Za złamanie tego punktu grozi kara wyrzucenia z Akademii Magii Ramesville.
 22. Nauczyciel może odwołać się od każdej kary na mail dyrekcja.amr@gmail.com
 23. Nauczycielowi zabrania się nadużywania władzy (odejmowania punktów bez uzasadnienia, bezpodstawnych szlabanów czy nadużywania operatora).
 24. Nauczyciel przeprowadzający zastępstwo, zgłaszając do dyrekcji swe ponadwymiarowe godziny otrzymuje nagrodę (+5 punktów do RN, jeżeli dziennik będzie dodany w dniu zastępstwa lub +3 punkty do RN za każdy dodany dziennik, jeżeli dziennik będzie dodany do trzech dni następujących po zastępstwie).

 

§7 UCZNIOWIE

 1. Są zobowiązani uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.
 2. Powinni aktywnie uczestniczyć we wszystkich imprezach szkolnych organizowanych przez dyrekcję lub nauczycieli.
 3. Mogą zrezygnować z nauki w Akademii Magii Ramesville w dowolnej chwili.
 4. Mają prawo domagać się zmiany statutu, regulaminu czatu (ostateczną decyzję podejmuje dyrekcja).
 5. Mają prawo robić zakupy na Ulicy Pokątnej.
 6. Uczeń może zdać do wyższej klasy z dwoma ocenami Troll, 1 Trollem i 1 nieklasyfikowaniem lub nieklasyfikowaniem z 2 przedmiotów.
 7. Uczeń nie ma prawa organizować nielegalnych pojedynków, opuszczać wykładów oraz używać zaklęć niewybaczalnych.
 8. Uczeń ma prawo reprezentowania szkoły na arenie międzyszkolnej.
 9. Uczeń ma prawo ubiegać się o stworzenie kółka przedmiotowego (ostateczna decyzja należy do dyrekcji).
 10. Uczeń ma prawo starać się o funkcję prefekta.
 11. Uczeń ma prawo ubiegać się o funkcję redaktora szkolnej gazetki.
 12. Uczeń ma prawo złożyć do dyrekcji skargę na innych członków społeczności szkolnej.
 13. Powinien uczestniczyć w spotkaniach swojego domu.
 14. Ma obowiązek posiadać stały nick w serwisie polfan.pl
 15. Uczniom zabrania się wchodzenia do dormitorium innego domu.
 16. Zabrania się zakłócania lekcji.
 17. Zabrania się działania na szkodę Akademii Magii Ramesville i jej społeczności.
 18. Mają obowiązek wykonać przyznany szlaban.
 19. Mają prawo do ubiegania się o zmianę opiekuna domu. Decyzję podejmuje dyrekcja.


§8 OPIEKUNOWIE DOMÓW

 1. Opiekun do tygodnia od rozpoczęcia roku szkolnego ma obowiązek zorganizować pierwsze spotkanie, na którym objaśni zasady panujące w Akademii Magii Ramesville, przybliży system oceniania oraz przekaże wszystkie rozporządzenia odnośnie uczniów. Ma także do dwóch tygodni od rozpoczęcia roku zgłosić do dyrekcji prefekta swojego domu oraz kandydata na prefekta naczelnego i jeśli zostanie ogłoszona Szkolna Liga Quidditcha z podziałem na domy, to również kapitana drużyny.
 2. Są zobowiązani do przeprowadzenia minimum dwóch spotkań domu na cały rok szkolny.
 3. Wybierani są oni na jeden rok szkolny. Po tym czasie opiekunowie mogą ulec zmianie.
 4. Opiekun może utracić swą funkcje na wniosek dyrektora. Zawierać ono musi uzasadnienie tego kroku.
 5. Mają obowiązek sprawdzać aktywność uczniów swojego domu.
 6. Opiekun ma obowiązek rozwiązywać konflikty oraz pomagać uczniom swojego domu.
 7. W razie nienależytego pełnienia obowiązków przez prefekta domu opiekun ma obowiązek poinformować o tym dyrekcję.
 8. Opiekun ma prawo w czasie pierwszych dwóch tygodni zajęć przebywać na wszystkich zajęciach, w których biorą udział uczniowie jego domu. Po upływie dwóch tygodni nauczyciel prowadzący ma prawo go wyprosić.


§9 PREFEKT NACZELNY

 1. Kandydaturę prefektów naczelnych zgłaszają opiekunowie domów. Ze wszystkich zgłoszeń dyrekcja wybiera dwie osoby, które według nich sumiennie będą wypełniać obowiązki.
 2. Prefekt naczelny może zostać odwołany tylko i wyłącznie przez dyrekcję.
 3. Reprezentuje całą społeczność uczniowską przed dyrekcją.
 4. Prefekt naczelny za zgodą dyrekcji może uczestniczyć w posiedzeniu rady pedagogicznej, lecz bez prawa głosu. To dyrekcja poinformuje prefekta o takiej możliwości.
 5. Prefekci naczelni mają obowiązek co najmniej raz zorganizować zabawy szkolne.
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela mogą przeprowadzić pozostałym uczniom quiz/zabawę.
 7. Prefekt Naczelny ma prawo organizować konkursy na stronie dla uczniów Akademii.


§10 PREFEKCI

 1. Prefekta mianuje opiekun domu. Musi to być osoba o nienagannej kulturze osobistej, mająca wysoką frekwencję oraz co najmniej zadowalające wyniki w nauce.
 2. Prefekt może zostać odwołany na wniosek opiekuna.
 3. Mają obowiązek służyć pomocą nowym uczniom Akademii Magii Ramesville.

 

§11 LEKCJE

 1. Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku. Każda lekcja trwa 30 minut, a przerwa 5 minut.
 2. W razie potrzeby nauczyciel może przedłużyć lekcje o przerwę.
 3. Każda lekcja musi zostać umieszczona w planie lekcji.
 4. Uczniowie na lekcji zobowiązani są zachowywać się kulturalnie. Zabrania się rozmów, które mogą zakłócać przebieg lekcji. Mają także obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcji. W przeciwnym razie mogą zostać ukarani punktami ujemnymi.
 5. Uczeń ma obowiązek nadrobić materiał przerabiany na lekcjach, na których był nieobecny, we własnym zakresie. Nieobecność na poprzedniej lekcji nie zwalnia z przygotowania do kolejnej.
 6. Podczas lekcji uczniowie zobowiązani są używać zwrotów grzecznościowych.
 7. Nauczyciel ma obowiązek na lekcje przybyć punktualnie oraz prowadzić ją według ustalonych norm.
 8. W trakcie lekcji w sali mogą przebywać: uczniowie, nauczyciel prowadzący, dyrektor, inkwizytor oraz opiekun domu.
 9. W razie spóźnienia, uczeń ma obowiązek usprawiedliwić się u nauczyciela.


§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Statut Akademii Magii Ramesville jest głównym dokumentem szkoły.
 2. Każda zmiana w nim zostaje ogłoszona wobec całej społeczności szkolnej.
 3. Statut w każdej chwili może ulec zmianie.
 4. Zmiany w statucie może wprowadzać jedynie zarząd.

Ostatnia zmiana:
04 października 2016
 
Podpisane i zatwierdzone przez: