6604
15650
9835
21210
Zapisy na XLIV rok szkolny są OTWARTE. Zapraszamy!
System oceniania

  

SKALA OCENIANIA

Wybitny (6): 100% - 92%
Powyżej Oczekiwań (5): 91% - 78%
Zadowalający (4): 77% - 61%
Nędzny (3): 60% - 43%
Okropny (2): 42% - 30%
Troll (1): 29% - 0%

SKALA PUNKTACJI ZA OCENY

FORMA OCENY

T O N Z PO W
EGZAMIN 0 +5 +10 +15 +20 +30
SPRAWDZIAN 0 +5 +10 +15 +20 +25
PRAKTYKA 0 +5  +7 +10 +12 +15
KARTKÓWKA 0 +5  +7 +10 +12 +15
ODPOWIEDŹ USTNA 0 +5  +8 +11 +13 +16
PRACA DODATKOWA  0 +2  +4  +6  +8 +10
PRACA DOMOWA 0 +5 +10 +12 +14 +18
AKTYWNOŚĆ 0 +2  +4 +6  +8 +10
ZESZYT 0 +2  +4 +6  +8 +10

GRATYFIKACJE ZA OLIMPIADY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE

 OLIMPIADA SZKOLNA

OSIĄGNIĘCIE   JEDNOETAPOWA  DWUETAPOWA
MIEJSCE I 100 150
 MIEJSCE II 80 120
MIEJSCE III
60 90
MIEJSCE IV-V
40 60
UDZIAŁ W II ETAPIE
- 40
  UDZIAŁ W I ETAPIE
20 25

  OLIMPIADA MIĘDZYSZKOLNA

 OSIĄGNIĘCIE  JEDNOETAPOWA  DWUETAPOWA
     MIEJSCE I   150 300
   MIEJSCE II 120 250
   MIEJSCE III 100 200
MIEJSCE IV-V
75 150
UDZIAŁ W II ETAPIE
- 80
  UDZIAŁ W I ETAPIE
20 30


FORMY OCENIANIA

 • OWUTEM-y - najważniejszy egzamin pisemny sprawdzający wiedzę i umiejętności ucznia. Obejmuje zakres materiału z dwóch lat nauki. Składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Może zawierać dłuższą formę wypowiedzi oraz być podzielony na dwie części (teorię i praktykę).
 • SUM-y - sprawdzenie nabytej wiedzy przez uczniów klasy I w formie sprawdzianu. Obejmuje zakres materiału z całego roku. Procent uzyskany będzie uwzględniony na świadectwie końcowym.
 • Sprawdzian - 30-minutowa praca pisemna obejmująca zakres materiału z całego roku szkolnego. Zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Odpowiedź ustna - praca ustna ucznia, odbywa się na początku lub na końcu lekcji, sprawdza umiejętności i wiedzę ucznia z ostatniej bądź dwóch ostatnich lekcji, trwa maksymalnie 10 minut.
 • Aktywność - aktywna praca ucznia na lekcji w postaci zgłaszania się i odpowiadania na pytania prowadzącego zajęcia, udział w pracach pozalekcyjnych.
 • Praca domowa - praca pisemna zadana przez prowadzącego zajęcia do zrobienia poza lekcją i przesłania na mail lub sowiarnię na stronie szkoły - są obowiązkowe i ograniczone terminem czasowym. 
 • Praca dodatkowa - przygotowanie referatu lub rozwiązywanie zadań dodatkowych. Nie jest to praca obowiązkowa. Wykonują ją chętni uczniowie, za co mogą otrzymać punkty i pozytywną ocenę za zgodą profesora.
 • Kartkówka - krótsza praca pisemna, niezapowiadana, sprawdzająca wiedzę ucznia z trzech ostatnich lekcji, trwa maksymalnie 15 minut.
 • Praktyka - ćwiczenia praktyczne odbywające się na wyznaczonych lekcjach według planu, czasem podlegają ocenie, może występować podczas odpowiedzi ustnej. Szczegóły dotyczące oceniania praktyki ustala nauczyciel.
 • Zeszyt - prowadzenie zeszytu nie jest obowiązkowe, prowadzimy go dla siebie i swoich wiadomości. Każdy uczeń prowadzący zeszyt może pod koniec semestru pokazać go do oceny. Szczegóły odnośnie oceniania za zeszyt ustala nauczyciel.
 • Konkursy - każdy uczeń ma prawo wziąć udział w konkursie lub olimpiadzie, nie jest to obowiązkowe, można uzyskać ocenę i punkty dodatnie.

 

POPRAWY I ZALICZENIA

 • Uczeń, aby być klasyfikowanym, musi posiadać minimum trzy oceny pozytywne oraz 30% obecności na zajęciach. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym porozumieniu z nauczycielem prowadzącym przedmiot, uczeń klasy I może uzyskać promocję do następnej klasy z dwiema ocenami pozytywnymi.
 • Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny poniżej N (O i T).

 

CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADECTWO?

 • Uczeń klasy I, aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać minimum z 9 przedmiotów obowiązkowych oceny pozytywne.
 • Uczeń klasy II, aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać ocenę pozytywną z każdego przedmiotu. Ponadto musi zaliczyć OWUTEM-y na minimum 30% z każdego przedmiotu.

 

Podpisano i zatwierdzono przez:
 
Data ostatniej edycji:
2 czerwca 2021 r.