18816
32829
17748
47570
Trwają zapisy na XXXIV rok szkolny >>ŚWISTOKLIK<<  
Regulamin Stażu

§1 TYTUŁEM WSTĘPU

 1. Staż zawodowy to możliwość odbycia praktyki z wybranego przedmiotu pod okiem profesora prowadzącego. Celem stażu jest przygotowanie ucznia do pełnienia funkcji profesora.
 2. Decyzja o przyjęciu na staż zawodowy należy do:
  - Profesora prowadzącego przedmiot
  - Dyrekcji AMR
 3. Każdy uczeń ma możliwość realizować w danym roku szkolnym staż z trzech wybranych przedmiotów.
 4. Stażysta, który ukończy staż otrzymuje na zakończeniu roku szkolnego certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

§2 ZALICZENIE STAŻU

 1. Profesor prowadzący przedmiot ustala dokładne zasady przebiegu stażu. Przedstawia stażyście jego prawa i obowiązki.
 2. Stażysta zobowiązany jest do opracowania własnego programu nauczania, który nie może być duplikatem planu nauczania profesora. Plan nauczania zostanie oceniony przez Opiekuna Stażu i skopiowanie tego dokumentu będzie skutkować niezaliczeniem stażu. Plan musi być przygotowany na 8 jednostek lekcyjnych w klasie I i 16 jednostek lekcyjnych w klasie II (musi zawierać nazwę tematu i omawiane zagadnienia). Ostateczny czas wysłania Planu kończy się wraz upływem 7 tygodnia nauki.
 3. Profesor prowadzący przedmiot na początku 8 tygodnia nauki wysyła na sowę dyrekcji (dyrekcja.amr@gmail.com) sprawozdanie z przeprowadzonego stażu w którym analizuje swojego stażystę. Sprawozdanie powinno zawierać:
  - frekwencja ucznia na lekcjach w obu klasach
  - poziom zaangażowania
  - przestrzeganie zasad i regulaminu
  - ocena z przeprowadzonych lekcji
  - ocena planu nauczania
  - ogólna ocena - predyspozycje na profesora
  - podsumowanie + wynik procentowy ukończenia stażu
 4. Profesor na wyraźną prośbę ucznia może prowadzić dodatkowe lekcję celem poszerzania wiedzy stażysty. Są to zajęcia nieobowiązkowe i profesor nie musi się ich podjąć.
 5. Stażysta w trakcie trwania stażu musi przeprowadzić minimum 1 lekcję w klasie I i 1 lekcję w klasie II (w przypadku gdy przedmiot realizowany jest tylko w klasie II to uczeń przygotowuje 2 lekcję w klasie II). Jedna z tych lekcji zostanie oceniona przez Opiekuna Stażu. Profesor zobowiązany jest do poinforowania Dyrekcji o prowadzonej lekcji przez ucznia z tygodniowym wyprzedzeniem. Aby zaliczyć wizytację uczeń musi uzyskać minimum 80% oceny.

 

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI STAŻYSTY

 1. Stażysta ma prawo do posiadania statusu half-operatora w Krysztalowej Komnacie oraz w sali gdzie wykładany jest przedmiot.
 2. Stażysta ma prawo do brania udziału w konkursach szkolnych i do zdobywania galeonów.
 3. Stażysta ma możliwość pełnić funkcję Opiekuna Pomocniczego.
 4. Stażysta może brać udział w radach pedagogicznych za wcześniejszą zgodą Dyrekcji Akademii.
 5. Stażysta ma prawo do organizacji Happy Rames oraz konkursów tematycznych na stronie.
 6. Stażysta ma prawo do sprawowania funkcji Redaktora szkolnej gazetki Newsville.
 7. Stażysta ma obowiązek przestrzegać regulaminu czatu, stażu oraz statutu.
 8. Stażysta ma obowiązek pilnowania porządku w Kryształowej Komnacie.
 9. Stażysta ma obowiązek uczęszczać na zajęcia przedmiotowe związane ze stażem zawodowym.
 10. Stażysta ma obowiązek nienadużywania statusu half-operatora.
 11. Stażysta ma obowiązek wprowadzania nowych uczniów w klimat AMR.
 12. Stażysta ma obowiązek realizowania stażu zawodowego zgodnie z zasadami, a w razie jego rezygnacji ma obowiązek poinformowania Dyrekcję i Profesora o swojej decyzji.

 

§4 WARUNKI PRZYJĘCIA NA STAŻ ZAWODOWY

 1. Absolwent Akademii Magii Ramesville może ubiegać się o możliwość odbycia stażu zawodowego.
 2. Każdy uczeń, który nie ukończył Akademii Magii Ramesville ma możliwość ukończenia stażu. Warunkiem koniecznym jest ukończenie edukacji magicznej ze szkołą współpracującą z AMR.
 3. Uczeń ubiegający się o staż zawodowy, zobowiązany jest do zgłoszenia się do Profesora prowadzącego przedmiot w celu uzyskania jego zgody, a następnie uczeń musi wysłać wniosek do Dyrekcji AMR do rozpatrzenia.
 4. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia na staż podejmuje Dyrekcja AMR.

 

§5 PRZERWANIE STAŻU

 1. Uczeń ma możliwość przerwania stażu z dnia na dzień bez podania przyczyny, ale musi powiadomić o tym Profesora prowadzącego przedmiot oraz Dyrekcję AMR.
 2. Dyrekcja może przerwać staż, jeśli stażysta:
  - wykazuje lekceważący stosunek względem przedmiotu.
  - wykazuje lekceważący stosunek względem Profesora prowadzącego przedmiot.
  - systematycznie nie pojawia się na zajęciach.
  - nie przestrzega statutu szkoły, regulaminu czatu oraz regulaminu stażu.
 
Podpisano:
Zarząd Akademii Magii Ramesville
28 listopada 2018

 

Zatwierdzone przez zarząd w składzie:
dyr. Amelie Carter-Moore
dyr. Aria Carter
dyr. Crispin Stewart
dyr. Sophie Mellark-Poe