18824
5500
18075
10745
7-13.10 - Tydzień Zabaw 12.10 - konkurs z Zaklęć >>ŚWISTOKLIK<<  19.10 - Rubinowe Wyzwanie [4] >>ŚWISTOKLIK<<  03.11 - ostateczny termin wysyłania potwierdzenia wykonania listy zakupów  
Regulamin Stażu

§1 TYTUŁEM WSTĘPU

 1. Staż zawodowy to możliwość odbycia praktyki z wybranego przedmiotu pod okiem Mentora. Celem stażu jest przygotowanie kandydata do pełnienia funkcji profesora.
 2. Decyzja o przyjęciu na staż zawodowy należy do:
  - Mentora
  - Opiekuna Stażu
  - Dyrekcji Akademii
 3. Zarówno uczeń jak i nauczyciel może ubiegać się o możliwość odbycia stażu w danym roku szkolnym z trzech wybranych przedmiotów.
 4. Stażysta, który ukończy staż otrzymuje na zakończeniu roku szkolnego certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

§2 ZALICZENIE STAŻU

 1. Mentor ustala dokładne zasady przebiegu stażu. Przedstawia stażyście jego prawa i obowiązki.
 2. Stażysta zobowiązany jest do opracowania własnego programu nauczania, który nie może być duplikatem planu nauczania Mentora oraz innego profesora z ŚM. Plan nauczania zostanie oceniony przez Opiekuna Stażu i skopiowanie tego dokumentu będzie skutkować niezaliczeniem stażu. Plan musi być przygotowany na 8 jednostek lekcyjnych w klasie I i 16 jednostek lekcyjnych w klasie II (musi zawierać nazwę tematu i omawiane zagadnienia). Ostateczny czas wysłania Planu kończy się wraz upływem 7 tygodnia nauki.
 3. Mentor na początku 8 tygodnia nauki wysyła na sowę Opiekuna Stażu (amelie.carter.92@gmail.com) sprawozdanie z przeprowadzonego stażu w którym analizuje swojego stażystę. Sprawozdanie powinno zawierać:
  - frekwencja Stażysty na lekcjach w obu klasach
  - poziom zaangażowania
  - przestrzeganie zasad i regulaminu
  - ocena z przeprowadzonych lekcji
  - ocena planu nauczania
  - ogólna ocena - predyspozycje na profesora
  - podsumowanie + wynik procentowy ukończenia stażu
 4. Mentor na wyraźną prośbę kandydata może prowadzić dodatkowe lekcję celem poszerzania wiedzy stażysty. Są to zajęcia nieobowiązkowe i Mentor nie musi się ich podjąć.
 5. Stażysta w trakcie trwania stażu musi przeprowadzić minimum 1 lekcję w klasie I i 1 lekcję w klasie II (w przypadku gdy przedmiot realizowany jest tylko w klasie II to uczeń przygotowuje 2 lekcję w klasie II). Jedna z tych lekcji zostanie oceniona przez Opiekuna Stażu. Profesor zobowiązany jest do poinforowania Dyrekcji o prowadzonej lekcji przez ucznia z tygodniowym wyprzedzeniem. Aby zaliczyć wizytację uczeń musi uzyskać minimum 80% oceny, w przypadku niezaliczenia wizytacji Opiekun Stażu może zarządzić dodatkową wizytację.

 

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI STAŻYSTY

 1. Stażysta ma prawo do posiadania statusu half-operatora w Krysztalowej Komnacie oraz w sali gdzie wykładany jest przedmiot.
 2. Stażysta ma prawo do brania udziału w konkursach szkolnych i do zdobywania galeonów.
 3. Stażysta ma możliwość pełnić funkcję Opiekuna Pomocniczego.
 4. Stażysta może brać udział w radach pedagogicznych za wcześniejszą zgodą Dyrekcji Akademii.
 5. Stażysta ma prawo do organizacji Happy Rames oraz konkursów tematycznych na stronie.
 6. Stażysta ma prawo do sprawowania funkcji Redaktora szkolnej gazetki Newsville.
 7. Stażysta ma obowiązek przestrzegać regulaminu czatu, stażu oraz statutu.
 8. Stażysta ma obowiązek pilnowania porządku w Kryształowej Komnacie.
 9. Stażysta ma obowiązek uczęszczać na zajęcia przedmiotowe związane ze stażem zawodowym.
 10. Stażysta ma obowiązek nienadużywania statusu half-operatora.
 11. Stażysta ma obowiązek wprowadzania nowych uczniów w klimat AMR.
 12. Stażysta ma obowiązek realizowania stażu zawodowego zgodnie z zasadami, a w razie jego rezygnacji ma obowiązek poinformowania Dyrekcję i Mentora o swojej decyzji.

 

§4 WARUNKI PRZYJĘCIA NA STAŻ ZAWODOWY

 1. Absolwent Akademii Magii Ramesville może ubiegać się o możliwość odbycia stażu zawodowego.
 2. Kandydat ubiegający się o staż zawodowy, zobowiązany jest do zgłoszenia się do Mentora w celu uzyskania jego zgody, a następnie musi wysłać wniosek do Dyrekcji AMR do rozpatrzenia.
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia na staż podejmuje Dyrekcja AMR.

 

§5 PRZERWANIE STAŻU

 1. Stażysta ma możliwość przerwania stażu z dnia na dzień bez podania przyczyny, ale musi powiadomić o tym Mentora oraz Dyrekcję AMR.
 2. Dyrekcja może przerwać staż, jeśli stażysta:
  - wykazuje lekceważący stosunek względem przedmiotu.
  - wykazuje lekceważący stosunek względem Profesora prowadzącego przedmiot.
  - systematycznie nie pojawia się na zajęciach.
  - nie przestrzega statutu szkoły, regulaminu czatu oraz regulaminu stażu.
 
Podpisano:
Zarząd Akademii Magii Ramesville
23 lutego 2019

 

Zatwierdzone przez zarząd w składzie:
dyr. Amelie Carter-Moore
dyr. Aria Carter
dyr. Lily Carter-Stewart
dyr. Crispin Stewart