6604
15650
9835
21210
Zapisy na XLIV rok szkolny są OTWARTE. Zapraszamy!
Regulamin stażu

§1 TYTUŁEM WSTĘPU

 1. Staż zawodowy to możliwość odbycia praktyki z wybranego przedmiotu pod okiem Mentora. Celem stażu jest przygotowanie kandydata do pełnienia funkcji profesora.
 2. Decyzja o przyjęciu na staż zawodowy należy do:
  • Mentora;
  • Opiekuna Stażu;
  • Dyrekcji Akademii.
 3. Zarówno uczeń, jak i nauczyciel może ubiegać się o możliwość odbycia stażu w danym roku szkolnym z nie więcej niż dwóch wybranych przedmiotów.
 4. Stażysta, który ukończy staż, otrzymuje na zakończeniu roku szkolnego certyfikat potwierdzający jego zaliczenie.

§2 ZALICZENIE STAŻU

 1. Mentor ustala dokładne zasady przebiegu stażu oraz przedstawia stażyście jego prawa i obowiązki.
 2. Stażysta zobowiązany jest do opracowania własnego programu nauczania, który nie może być duplikatem planu nauczania Mentora oraz innego profesora z ŚM-u. Plan nauczania zostanie oceniony przez Opiekuna Stażu i skopiowanie tego dokumentu będzie skutkować niezaliczeniem stażu. Plan musi być przygotowany na 8 jednostek lekcyjnych w klasie I i 16 jednostek lekcyjnych w klasie II (musi zawierać nazwę tematu i omawiane zagadnienia, a Opiekun Stażu musi go ocenić na co najmniej 80%). Ostateczny czas wysłania Planu kończy się wraz z upływem 8. tygodnia nauki.
 3. Mentor, na początku 9. tygodnia nauki, wysyła na sowę Opiekuna Stażu (kazbiel.to@fejm.pl) i stażysty sprawozdanie z przeprowadzonego stażu, w którym analizuje swojego stażystę. Sprawozdanie powinno zawierać:
  • frekwencję stażysty na zajęciach w obu klasach;
  • poziom zaangażowania;
  • przestrzeganie zasad oraz regulaminów;
  • ocenę przeprowadzonych lekcji;
  • ocenę planu nauczania;
  • ogólną ocenę - predyspozycje na profesora;
  • podsumowanie i wynik procentowy ukończenia stażu.
 4. Mentor może prowadzić dodatkowe lekcje w celu poszerzania wiedzy stażysty.
 5. Stażysta w trakcie trwania stażu musi przeprowadzić minimum jedną lekcję w klasie I i jedną lekcję w klasie II (w przypadku, gdy przedmiot realizowany jest tylko w klasie II, praktykant przygotowuje dwie lekcje w klasie II). Co najmniej jedna z tych lekcji zostanie oceniona przez Opiekuna Stażu. Mentor zobowiązany jest do poinformowania Opiekuna Stażu o każdej prowadzonej przez praktykanta lekcji z tygodniowym wyprzedzeniem. Aby zaliczyć wizytację, uczeń musi uzyskać minimum 80% punktów. W przypadku niezaliczenia wizytacji, Opiekun Stażu może zarządzić dodatkową wizytację.

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI STAŻYSTY

 1. Stażysta ma prawo do:
  • posiadania statusu half-operatora w Kryształowej Komnacie oraz w sali, gdzie wykładany jest przedmiot, z którego realizuje staż zawodowy;
  • brania udziału w szkolnych konkursach oraz do zdobywania galeonów;
  • ubiegania się o stanowisko Opiekuna Pomocniczego;
  • brania udziału w radach pedagogicznych (za uzyskaniem wcześniej zgody Dyrekcji);
  • organizowania zabawy Happy Rames oraz konkursów tematycznych na stronie szkoły;
  • sprawowania funkcji redaktora szkolnej gazetki „Newsville”;
  • ubiegania się o stanowisko Redaktora Naczelnego szkolnej gazetki „Newsville”;
  • zorganizowania kursu weekendowego z zakresu przedmiotu realizowanego podczas stażu lub z innej interesującej dziedziny magii.
 2. Stażysta ma obowiązek:
  • przestrzegać regulaminów czatu i stażu oraz szkolnego statutu;
  • pilnować porządku w Kryształowej Komnacie pod nieobecność nauczycieli i dyrekcji;
  • uczęszczać na zajęcia przedmiotowe związane ze stażem zawodowym;
  • nie nadużywać posiadanego statusu half-operatora;
  • wprowadzać nowych uczniów w klimat Akademii;
  • realizować staż zawodowy zgodnie z zasadami, a w razie rezygnacji, poinformować Opiekuna Stażu oraz Mentora o swojej decyzji.

 

§4 WARUNKI PRZYJĘCIA NA STAŻ ZAWODOWY

 1. O możliwość odbycia stażu zawodowego może ubiegać się wyłącznie czarodziej będący absolwentem Akademii Magii Ramesville.
 2. Kandydat ubiegający się o staż zawodowy zobowiązany jest do zgłoszenia się do Mentora w celu uzyskania jego zgody, a następnie wysłania Opiekunowi Stażu wniosku do rozpatrzenia.
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia na staż podejmuje Opiekun Stażu.

 

§5 PRZERWANIE STAŻU

 1. Stażysta ma możliwość przerwania stażu z dnia na dzień bez podania przyczyny, ale musi powiadomić o tym Mentora oraz Opiekuna Stażu.
 2. Dyrekcja może przerwać staż, jeśli stażysta:
  • wykazuje lekceważący stosunek względem przedmiotu lub Mentora;
  • systematycznie nie pojawia się na zajęciach;
  • nie przestrzega regulaminów stażu i czatu oraz szkolnego statutu.
 
Data ostatniej aktualizacji:
24 marca 2021 roku
 
Zatwierdzone i podpisane przez: